Samorząd Uczniowski

a

REPREZENTANCI UCZNIÓW –
Samorząd Uczniowski PSP nr 14 Integracyjna w roku szkolnym 2022/2023

 

Przewodnicząca: Małgorzata Puch kl. 8c 

z-ca przewodniczącej: Pola Mosionek kl. 6a

z-ca przewodniczącej: Laura Wanat kl. 6b

 

a

 

ORDYNACJA WYBORCZA DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 INTEGRACYJNEJ IM. JANA PAWŁA II W RADOMIU

 

1. Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb powoływania reprezentantów do SU PSP Nr 14 Integracyjnej.

2. Czynne prawo wyborcze mają uczniowie klas IV – VIII PSP Nr 14 Integracyjnej.

3. Do SU PSP NR 14 Integracyjnej mogą kandydować uczniowie z klas V, VI, VII i VIII.

4. Wybory są równe – każdemu przysługuje tylko jeden głos.

5. Głosować można tylko osobiście.

6. Wybory do SU zarządzają opiekunowie SU.

7. Kontrolę nad przebiegiem wyborów sprawują opiekunowie SU.

8. Wybory przeprowadzone są w trybie dwustopniowym. Kandydaci do SU powoływani są podczas wyborów wewnątrz klasowych po konsultacji z wychowawcą klasy. Reprezentanci klas nie muszą być wyłonieni spośród członków Samorządów Klasowych. Kandydat musi mieć zachowanie co najmniej bardzo dobre i średnią ocen powyżej 4,00.

9. Wybory są większościowe. Kandydaci, którzy otrzymają największą ilość głosów, wyłonią spośród siebie Przewodniczącego SU, Zastępcę Przewodniczącego SU oraz 2 członków SU

10. Kandydat, który otrzyma największą ilość głosów zostanie powołany przez społeczność szkolną na Przewodniczącego SU.

11. Wybory przeprowadzone są w trybie tajnym, na przygotowanych przez opiekunów SU kartach do głosowania.

a

 

Tryb przeprowadzania wyborów.

1. Wybory powinny być przeprowadzone w terminie do końca pierwszego miesiąca nauki w nowym roku szkolnym.

2. Wyżej wymieniony okres obejmuje:

  • dwutygodniowy okres powoływania Samorządów Klasowych i wyłaniania klasowych kandydatów do SU PSP Nr 14 Integracyjnej przy współpracy wychowawców klas;
  • czterodniowy termin kampanii wyborczej;
  • jeden dzień ciszy przedwyborczej;
  • jeden dzień wyborów.

3. W dniu ciszy przedwyborczej oraz w dniu wyborów prowadzenie wszelkiej kampanii jest zabronione. W przypadku nieprzestrzegania ustaleń, kandydat będzie pozbawiony prawa wyborczego.

4. Nad przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie SU.

5. Wybory przeprowadzane są w trybie tajnym, na kartach do głosowania przygotowanych przez opiekunów SU.

6. Głosy są liczone przez opiekunów SU oraz 2 przedstawicieli Społeczności Uczniowskiej nie kandydujących w roku bieżącym i są objęte tajemnicą aż do czasu ich ogłoszenia.

7. Wyniki wyborów ogłoszone są 2 dni od daty ich przeprowadzenia.

8. Kadencja SU PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu trwa 1 rok.

9. Pierwsze posiedzenie nowego SU inicjują opiekunowie SU.

10. Ordynacja zostaje zatwierdzona przez Dyrektora szkoły oraz opiekunów SU.

aa

 

Akcja SZKOLNE OWOCE I WARZYWA – cały rok

 

a

Opiekun Samorządu PSP 14:

Dorota Banaś

 

Przejdź do treści