Deklaracja dostępności

a

a

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie  do strony internetowej: https://www.psp14.radom.pl

Data publikacji strony internetowej szkoły: 29.09.2005 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony szkoły: 15.07.2020 r.

a

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

a

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi (istnieje możliwość pobrania),
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo (np. dokumenty wytworzone przez inne podmioty zewnętrzne w formie skanu lub plików graficznych przesłane w celu publikacji),
  • niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych (np. galerie zdjęć, które nie wnoszą żadnej znaczącej treści, a wydarzenia z nimi związane są opisane w tekście, którego zdjęcia dotyczą),

a

STRONA POSIADA:

a

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

  • możliwość powiększenia i pomniejszenia liter,
  • skala szarości,
  • wysoki kontrast,
  • negatyw,
  • jasne tło,
  • podkreślane linki,
  • czytelna czcionka.

a

Możliwość poruszania się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Osoby nie korzystające z myszki mogą swobodnie poruszać się po stronie.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie sporządzono dnia: 19.06.2023 r.

a

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

a

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Izabela Kaniewska
e-mail: Izabela.Kaniewska@zsi.radom.pl

lub sekretariat szkoły: sekretariat@psp14.radom.pl

telefon: 48 363 22 15
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

a

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA

a

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę lub aplikację mobilną chodzi.  Oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu  strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw  Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

a

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

a

Budynki szkoły znajdują się przy ulicy Wierzbickiej 81/83.

W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe linii miejskich.

 

Dostępność wejścia

 

Do budynku głównego (A) szkoły prowadzi wejście znajdujące się od strony ulicy Wjazdowej. Wejście główne wyposażone jest w podjazd zabezpieczony barierkami i poręczami dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku B i C (od strony ul. Wierzbickiej) wyposażone jest w podjazd zabezpieczony barierkami i poręczami dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku C (od strony rehabilitacji) wyposażone jest w podjazd zabezpieczony barierkami i poręczami dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku E (od strony sali gimnastycznej) wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściami do budynków szkoły nie ma systemu głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Dostępność parkingu

 

Na terenie szkoły są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (parking od ul. Wjazdowej oraz parking od ul. Wierzbickiej). Rodzice uczniów i interesanci mogą wjeżdżać na teren szkoły.

 

Dodatkowe informacje

 

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji są pracownicy administracji i obsługi.

W budynkach szkoły A, B, C, D na każdym poziomie znajdują się korytarze.

Budynki A, B, C wyposażone są w windy.

Na każdym poziomie w budynkach A, B, C, E znajdują się toalety przystosowane dla uczniów niepełnosprawnych.

 

Informacja o  prawie wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem

 

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

 

W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim ustaleniu terminu.

 

Aplikacja mobilna

 

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej.

Deklarację sporządzono dnia: 2023-06-19

Przejdź do treści