Mobilność kadry edukacji szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

a

a

Głównym celem realizacji projektu jest dążenie do poprawy jakości pracy szkoły w obszarze ciekawszego a przede wszystkim efektywniejszego prowadzenia zajęć lekcyjnych. Ważne jest również wzbogacenie oferty szkoły w zakresie działalności pozalekcyjnej adekwatnej do potrzeb uczniów oraz stwarzania warunków do tego, by uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły budowali wspólnotę. Organizacja pracy ma zapewnić optymalne  warunki dobrego funkcjonowania dla uczniów, rodziców i pracowników.

W wyżej wymienionych dziedzinach placówka ma bogate doświadczenie. Od kilku lat nauczyciele realizują projekty europejskie w sektorze KA1 i KA2. Nauczyciele odbywają szkolenia w Polsce i za granicą. Zdobyte doświadczenia, wiedzę i umiejętności wykorzystują podczas zajęć lekcyjnych, pracując metodami aktywizującymi, poszerzając ofertę pracy szkoły poprzez realizację projektów e-Twinning, nawiązując współpracę z innymi placówkami europejskimi.

Istotnym elementem jest współpraca z rodzicami uczniów. Jest to możliwe podczas organizacji festynów i imprez rodzinnych, w które angażuje się cała społeczność szkolna. Rodzice w dużym stopniu wpływają na poprawę jakości pracy szkoły poprzez współtworzenie jej profilu oraz pomoc w organizacji imprez klasowych i szkolnych.

 

„Szkoła XXI wieku- nowe horyzonty, nowe wyzwania, nowe rozwiązania”

 

„SZKOŁA DZIŚ – SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

 

W działaniach bierze udział 16 nauczycieli różnych specjalności: język polski, wychowanie fizyczne, przyroda, historia, język angielski, psycholog.

Uczestnicy odbędą szkolenia z zakresu:

– technologii cyfrowej i wykorzystywania TIK na zajęciach (Malta, Hiszpania, Wielka Brytania),

– metodyki nauczania języka angielskiego (Szkocja)

– metodyki nauczania i strategii w nauczaniu (Hiszpania)

– doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim (Malta)

– nieformalnej edukacji i edukacji poza klasą (Malta, Cypr)

Po zakończeniu kursów nauczyciele wdrożą zdobyte wiadomości i umiejętności na zajęciach z uczniami, podczas lekcji otwartych, prowadząc koła zainteresowań, realizując projekty europejskie, współorganizując imprezy szkolne.

a

a

KURSY W KTÓRYCH UCZESTNICZYĆ BĘDĄ NAUCZYCIELE:

Spice up formal education! – Non-formal education to Improve the Learners’ motivation – Malta

Education outside the classroom – Cypr

Fluency and English Language Development for Teachers – Malta

Satysfying school experience: Strategies and Skills for Teachers – Hiszpania

ICT Skills and Technology Enhanced Learning courses – Malta

Active Methodology – Szkocja

In-Service Teacher Training Course for Non-Native Teachers of English – Irlandia

a

a

Wszyscy nauczyciele biorący udział w kursach zagranicznych w ramach projektu „SZKOŁA DZIŚ – SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI” ukończyli swoje szkolenia. Obecnie wszyscy starają się wdrożyć zdobyte umiejętności na zajęciach z uczniami.

a

EDINBURGH SCHOOL OF ENGLISH

EDUCATION OUTSIDE THE CLASSROOM – Learning from sites, museums, monuments & nature

Edukacja na zewnątrz

Fluency and English Language Development for Teachers

A Satisfying School Experience: strategies and skills for teachers

a

 

Europejskie szkoły uczą się od nas – konferencja

a

a

Niezwykła konferencja PO WER

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu w pierwszych dniach czerwca 2019 r. wzięli udział w konferencji, która odbyła się z okazji 5 – lecia realizacji projektów ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przebiegała pod hasłem „Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa w edukacji”. Na wydarzenie przybyło 150 osób z różnych regionów Polski, w tym przedstawiciele oświaty, nauczyciele i dyrektorzy szkół zajmujący się realizacją projektów mobilności ponadnarodowej. Spotkanie było okazją do wysłuchania przedstawicieli doświadczonych instytucji realizujących innowacyjne projekty oraz do wymiany doświadczeń związanych z realizacją programów Erasmus + i PO WER. Podczas konferencji dostępne było również Mobilne Centrum Edukacyjne, którego celem jest pokazanie jak można wykorzystać technologię do efektywnego zdobywania wiedzy.

Uzupełnieniem spotkania były międzydrużynowe zawody sportowe POWERGEDON 2019. Różnorodne zadania nie tylko wspierały dobrą zabawę i zdrową rywalizację, ale przede wszystkim sprzyjały nawiązaniu nowych kontaktów, powstawaniu pomysłów i innowacyjnych projektów w dalszej pracy.

a

a

a

a

„Nauczyciel w nowoczesnej szkole gwarancją dobrego nauczania” projekt ponadnarodowej mobilności nauczycieli na rok 2018/2019.

W projekcie udział bierze 18 nauczycieli uczących różnych przedmiotów. W tym matematyki, informatyki, języka angielskiego, języka polskiego, przyrody, historii, wychowania fizycznego.

Celem działań jest dążenie do poprawy jakości pracy szkoły w obszarze ciekawszego a przede wszystkim efektywniejszego prowadzenia zajęć lekcyjnych. Ważne jest również wzbogacenie oferty szkoły w zakresie działalności pozalekcyjnej adekwatnej do potrzeb uczniów oraz stwarzania warunków do tego, by uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły budowali wspólnotę. Organizacja pracy ma zapewnić optymalne  warunki dobrego funkcjonowania dla uczniów, rodziców i pracowników.

Udział szkoły integracyjnej w projekcie pozwoli zrealizować wiele kluczowych celów z zakresu wyrównywania szans w dostępie do nowoczesnej edukacji.

Jednocześnie nabyte kompetencje z pewnością stanowić będą czynnik integracji i aktywności całej społeczności szkolnej – nauczycieli, uczniów, rodziców.

Udział w zagranicznych mobilnościach  edukacyjnych i działaniach związanych ze współpracą międzynarodową  nauczycieli różnych specjalności, uczących w kilku grupach wiekowych oraz dyrektorów szkoły, będących jednocześnie nauczycielami przedmiotowymi:

-4 nauczycieli języka angielskiego weźmie udział w szkoleniu „Future classroom methodology of teaching” w Portugalii

-1 nauczyciel języka angielskiego weźmie udział w szkoleniu: „Language Learning Fun and Games – Methodology for Primary School” na Malcie

-2 nauczycieli języka polskiego, będący jednocześnie nauczycielami wspomagającymi oraz dyrektor szkoły wezmą udział w szkoleniu dotyczącym nauki języka angielskiego i biegłości posługiwania się językiem obcym na Malcie – „Fluency and English Language Development for Teachers” o  zróżnicowanym poziomie znajomości języka

-2 nauczycieli, w tym 1 historii oraz nauczyciel wspomagający pracę uczniów na historii, 2 nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczyciel wspomagający na przyrodzie wezmą udział w szkoleniu dotyczącym zastosowania  i wykorzystania technologii komputerowej na zajęciach lekcyjnych używając języka angielskiego ” English throught technology” na Cyprze.

-1 nauczyciel informatyki, 1 matematyki, wicedyrektor wezmą udział w szkoleniu: ” Robotics and STEM in education” na Cyprze

-2 nauczycieli języka angielskiego planuje zdobywać nowe umiejętności i wiadomości uczestnicząc w kursie: 'Technology Enhanced Learning” na Malcie.

Plakat

a

a

Wszyscy nauczyciele realizujący działania projektowe ukończyli planowane szkolenia, które odbyły się m.in. na Malcie, Cyprze, w Portugalii. Na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej podzielili się swoimi wrażeniami związanymi z nauką poza granicami kraju. Wszyscy zgodnie podkreślali, że kursy były niepowtarzalną okazją do nabycia nowych wiadomości dotyczących kultury i tradycji państw europejskich, pogłębienia wiedzy z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnej. Ponadto rozwój umiejętności związanych z posługiwaniem się językiem angielskim – zarówno podczas zajęć jak i zwiedzania – w znacznym stopniu wpłynął na wzrost samooceny i pewności siebie w kontaktach międzyludzkich.

 

Robotics and STEM in education

Future classroom methodology of teaching

Language Learning Fun and Games – Methodology for Primary School

a

a

a

Konferencja inna niż wszystkie!

18 października 2019 r. odbyła się III konferencja pod hasłem „PROJEKTY ERASMUS+ I POWER w twojej szkole” poświęcona realizacji projektów ERASMUS+ (akcja KA2 i KA1) oraz POWERSE (akcja KA1). Inicjatorką spotkania, w którym wzięło udział wielu nauczycieli z radomskich szkół podstawowych i średnich, była szkolna koordynatorka projektów Erasmus + w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej w Radomiu.

Konferencja została podzielona na dwie części:

I – spotkanie informacyjne dla beneficjentów projektów ERASMUS+ (AKCJA KA1, AKCJA KA2) oraz POWERSE; przedstawienie ogólnych informacji na temat projektów – co to jest program Erasmus+/ POWERSE – strona internetowa, kategorie, działania, partnerzy; dzielenie się doświadczeniami związanymi z dotychczasową realizacją projektów (dyskusja)

II – praktycznie krok po kroku, czyli współdziałanie i integracja w terenie.

Taka forma dzielenia się wiadomościami i doświadczeniami z zakresu realizacji projektów Erasmus + okazała się znakomitym sposobem na poszerzenie bazy pomysłów do realizacji w poszczególnych placówkach, sprzyjała twórczemu podejściu do wielu problemów projektowych a przede wszystkim wyzwoliła w uczestnikach konferencji masę dobrej energii i chęci do pracy.

a

 

 

 

Rok szkolny 2020/2021

a

         a

„WSPÓŁCZESNA EUROPEJSKA EDUKACJA KROKIEM DO SUKCESU”

2020-1-PL01-KA101-078224

a

 a

Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna

a

a

Celem projektu jest poprawa jakości pracy szkoły w postaci efektywniejszego prowadzenia zajęć lekcyjnych, wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, a także nauczania włączającego. Ważny element stanowi również wzbogacenie oferty szkoły w zakresie działalności pozalekcyjnej adekwatnej do potrzeb uczniów oraz stwarzanie warunków do tego, by uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły budowali wspólnotę, natomiast organizacja pracy szkolnej mogła zapewnić jej optymalne warunki funkcjonowania.

W ramach projektu dążymy do podniesienia kompetencji i wzrostu umiejętności nauczycieli w zakresie:

– komunikacji w języku obcym,

– włączania języka obcego do różnych programów nauczania,

– wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu języka obcego,

– efektywnego nauczania,

– posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną i wykorzystania jej na zajęciach lekcyjnych.

Ważne są także:

– poprawa jakości pracy szkoły oraz jakości nauczania poprzez wdrażanie innowacyjnych praktyk,

– wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w procesie nauki i integracji ze środowiskiem,

– wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych.

W projekcie biorą udział nauczyciele wielu specjalności: nauczyciele języka polskiego, przyrody, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, wychowania fizycznego, a także psycholog, pedagog i nauczyciele wspomagający. Realizowane szkolenia i kursy dotyczą doskonalenia kompetencji ICT, kompetencji językowych oraz metod i technik pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

a

a

aa

NADRABIAMY czas, WYJEŻDŻAMY do innych szkół, POZNAJEMY nowe metody pracy….

Po bardzo trudnym roku, w dużej części spędzonym w sieci, powoli wracamy do pracy stacjonarnej. Ostrożnie i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego otwierane są szkoły w całej Europie. Dlatego nie czekamy dłużej – wyjeżdżamy i realizujemy projekty Power. Nauczyciele PSP nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu wymieniają swoje doświadczenia z nauczycielami z Chorwacji, Malty i Hiszpanii. W czerwcu aż siedmioro nauczycieli intensywnie doskonaliło swój warsztat pracy, korzystając z możliwości uczenia się poza granicami Polski.

Troje nauczycieli wzięło udział w kursie „We are all Special”: Inclusion and Support to Special Needs Students in and out of the Classroom w Barcelonie. Dzięki niemu poznali skuteczne techniki relaksacyjne i ćwiczenia ruchowe, które mogą być wykorzystywane z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz całą klasą. Zostali również przeszkoleni w zakresie stosowania pozytywnych i praktycznych strategii w celu poprawy skutecznej komunikacji z rodzicami uczniów.

Dwoje nauczycieli przez 5 dni obserwowało zajęcia lekcyjne, wymieniało się doświadczeniami z pedagogami i terapeutami prowadzącymi nauczanie włączające w szkole w Rovinji (Chorwacja) – job shadowing. Dzięki takiej formie szkolenia mieli możliwość poznać założenia chorwackiego systemu edukacyjnego oraz metody pracy z uczniem SN w ramach edukacji formalnej i nieformalnej.

Dwoje nauczycieli postanowiło rozwijać swoje umiejętności związane z językiem obcym, korzystając z kursów organizowanych przez Alpha School of English w St Paul’s Bay (Malta). Nauczyciel języka angielskiego doskonalił się na szkoleniu „Creative methodology”, który dotyczył metodologii nauczania języka angielskiego. Natomiast nauczyciel wychowania fizycznego rozwijał umiejętności słuchania, pisania i komunikowania się w języku angielskim na kursie „Erasmus + enhanced english skills A1-C1”.

Po bardzo pracowitym czerwcu kolejne grupy nauczycieli zamierzają realizować mobilności w ramach programu Power. Planują naukę w Chorwacji, Islandii oraz na Malcie.

 

 

 

 

Przejdź do treści