Program Edukacja – komponent I

A

 

 

Komponent I

aA

Wizyty studyjne

Numer EOG/21/K1/D1/W/0006

Korzysta z dofinasowania o wartości 8.900 EUR, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz z budżetu państwa, Operator Programu Edukacja – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

a

Czas realizacji: 01.01.2023 – 31.05.2023

a

PARTNERZY

– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu, Polska

– Sudurnes Comprehensive College in Reykjanesbaer, Islandia

a

Celem projektu jest współpraca i wymiana doświadczeń między placówkami kształcącymi uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. Projekt zakłada poznanie systemu nauczania włączającego tak, aby poprzez nauczanie i terapie, wyrównywać braki dzieci z różnych środowisk, o mniejszych możliwościach edukacyjnych. Bezpośrednio projekt zrealizuje 5 nauczycieli różnych specjalności, dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotu oraz specjaliści – wspomagający pracę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt i jego rezultaty obejmą pośrednio wszystkich nauczycieli, terapeutów, dyrekcję.

a

Przewidywane rezultaty projektu to:

– poznanie i wdrażanie w placówce modelu, metod i sposobu prowadzenia nauczania włączającego, wzajemna wymiana doświadczeń,

– wypracowanie modelu edukacji włączającej, korekta systemu istniejącego w placówce polskiej,

– wzrost umiejętności pedagogicznych i dydaktycznych nauczycieli organizujących proces edukacji włączającej.

a

Sudurnes Comprehensive College just like Public Primary Inclusive School No.14 in Radom places importance on inclusive education, preparation of youth for the future life in socjety.

The project involves getting to know the system of the inclusive education so that one could compensate the gaps of children from different backgrounds with less educational possibilities by teaching and therapy.

The project will be realised by 5 teachers of different specialities, school management, teachers of different subjects and specialists-supporting students’work with special educational needs directly. The project and its results will involve all the teachers, therapists, school management indirectly.

The expected results of the project are:

– getting to know and implementation of the model and methods of leading inclusive education, mutual exchange of experiences in the institution,

– developing a polish model of inclusive education, the correction of the existing system in the institution- the growth of pedagogy and didactic skills of teachers who organise the process of inclusive education.

a

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu kształci dzieci zdrowe oraz niepełnosprawne o różnym stopniu niepełnosprawności. Głównym celem placówki jest dążenie do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka. W zajęciach edukacyjnych biorą udział uczniowie zagrożeni wykluczeniem społecznym oraz dyslektyczni, niedosłyszący, autystyczni, z niepełnosprawnościami ruchowymi, z afazja˛ rozwojową. Działanie szkoły ma na celu osiągnięcie wysokiej jakości opieki, kształcenia, wychowania, terapii oraz indywidualizacji nauczania, zwłaszcza włączenie młodzieży w proces dydaktyczny, umożliwienie wszystkim „równego dobrego startu”.

a

John Paul II Public Primary Inclusive School No.14 in Radom educates healthy children and disabled children with different level of disability. The main goal of the institution is striving for comprehensive and harmonious development of a child. Students at risk of social exclusion, dyslectics, hearing-impaired students, autistics,students with physical disabilities and aphasia participate in classes. School actions aim at achieving high-quality care,education,therapy and individualization of teaching, especially including the youth in didactic process, allowing everyone ‘an equal good start’.

a

Sudurnes Comprehensive College (Fjölbrautaskóli Suðurnesja, abbreviation FS jest wzorcowa˛ placówką w swoim regionie. Kształci uczniów w zakresie języka islandzkiego, umiejętności społecznych, matematyki, wychowania fizycznego oraz języka angielskiego i przedmiotów zawodowych. W zależności od stopnia niepełnosprawności edukuje w zawodzie kucharza, stolarza, materiałoznawcy, spawacza. Placówka zakłada kształcenie młodzieży w tradycyjnym szkolnym środowisku razem ze zdrowym rówieśnikami.

a

Sudurnes Comprehensive College (Fjölbrautaskóli Suðurnesja, abbreviation FS is a model institution in its region. It educates students in a range of Islandic, social skills, mathematics, physical education and also English and vocational courses. Depending on the level of disability ,it educates in the profession of a cook, carpenter, materials engineer, welder. The institution envisages education of the youth in the traditional school environment together with healthy peers. Its goal is to guarantee education all the students and to prepare them for the life in the future.

a

DZIAŁANIA

  1. Wizyta studyjna – poznanie placówki, sposobu form jej funkcjonowania. Poznanie idei nauczania włączającego i organizacji procesu.
  2. Działania typu „job shadowing” – obserwacja zajęć lekcyjnych, specjalistycznych, praktycznych (ocena pracy, wnioski, omówienie metod i form pracy). Warsztaty edukacyjne.
  3. Wymiana dobrych praktyk z zakresu opieki społecznej, dyskusja na temat warunków, możliwości i form opieki nad uczniami z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. Ustalenie form dalszej współpracy placówek, rezultaty i ich upowszechnianie, działania po zakończeniu projektu.

a

REZULTATY:

– wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, terapeutów, kadry zarządzającej w zakresie nauczania włączającego i organizacji procesu nauczania,

– wymiana materiałów edukacyjnych,

– wzrost atrakcyjności placówki,

– wypracowanie metod wspólnego (włączającego) nauczania uczniów zdrowych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

– wprowadzenie innowacji pedagogicznej z zakresu nauczania praktycznego, przygotowania do pracy, samodzielnego życia.

a

a

a

NOWE POMYSŁY NA EDUKACJĘ

 

W dniach 20 – 22 marca 2023 r. grupa nauczycieli PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu przebywała w Keflaviku (Islandia) w ramach realizacji projektu „Dziś uczeń jutro pracownik.” o numerze EOG/21/K1/D1/W/0006 w ramach PROGRAMU EDUKACJA. Projekt korzysta z dofinasowania o wartości 8.900,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz z budżetu państwa.

– Co zrobić, aby uczniowie chętnie przychodzili do szkoły?

– Jak stworzyć przestrzeń do rozwoju indywidualnego potencjału dziecka?

– Jakie zmiany w szkole są niezbędne, aby dzieci czuły się w niej dobrze i bezpiecznie?

– Jak pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

– Co zrobić, aby szkoła była dla ucznia miejscem przyjaznym?

– W jaki sposób pomóc dzieciom rozwiązywać ich codzienne problemy?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukiwaliśmy podczas wizyty w szkołach w Keflaviku. Odwiedziliśmy trzy islandzkie szkoły:

– podstawową – https://www.akurskoli.is/

– średnią – https://www.fss.is/

– ośrodek edukacyjny, który prowadzi cztery szkoły: Centrum Uniwersyteckie, Islandzką Akademię Lotniczą, Akademię Zdrowia i Liceum – https://www.keilir.net/high-school?fbclid=IwAR3LNfzrw9AwNe1C241QulOy8EEZsDgZZocIG9RvSlKbxviKhmLWro-Rk2Q

Spotkanie było świetną okazją do poszerzenia wiedzy na temat metod pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a przede wszystkim zasad i form nauczania włączającego, sposobów zaangażowania młodzieży w proces nauczania, praktycznego przygotowania jej do pracy i dorosłego życia. Ponadto był to czas obserwowania islandzkich sposobów edukacji i porównania ich z rozwiązaniami wykorzystywanymi w naszej szkole. Gospodarze dzieli się z nami pomysłami na pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pokazali jak pracują, aby wszyscy podopieczni dobrze czuli się w szkole i chętnie do niej przychodzili. Podpowiadali jak stworzyć przestrzeń do rozwoju indywidualnego potencjału dziecka, wykorzystać jego mocne strony, w jaki sposób motywować do pracy i rozwoju zainteresowań. Podczas wizyty mieliśmy możliwość zobaczyć wyposażenie sal lekcyjnych, obserwować zajęcia dydaktyczne oraz porozmawiać z polskimi uczniami, których jest w Islandii coraz więcej.

Poza tym pobyt w Islandii był również znakomitą okazją do zobaczenia najpiękniejszych zakątków tego kraju oraz doświadczenia niezwykłej serdeczności i otwartości jego mieszkańców. Pełni pomysłów i chęci do wdrażania nowych form pracy wróciliśmy do Radomia. Z dużą energią zabieramy się do pracy.

 

 

 

 

https://sites.google.com/…/programedukacjako…/wydarzenia

Przejdź do treści